Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad
Pn-Pt 08.00 - 17.00 Dni wolne: Sb-Nd

Montaż linii kablowych

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością OOO ENERGOPROMSTROJ oferuje m.in. usługi w zakresie robót budowlano-instalacyjncyh oraz dostawy sprzętu, materiałów i konstrukcji budowlanych na place budowy przemysłowych i nieprzemysłowych obiektów energetycznych.

Nasze przewagi konkurencyjne to:
 • wykwalifikowana kadra pracownicza o dużym doświadczeniu zawodowym,
 • własna flota specjalistycznych maszyn budowlanych i pojazdów do przewozu materiałów budowlanych i innych ładunków,
 • elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta, w tym w kwestii terminów wykonania prac i rozliczeń finansowych.

W przypadkach gdy linie napowietrzne kolidują z gęsto zabudowanymi obszarami miejskimi czy przemysłowymi lub nie są przez Klienta akceptowane ze względów estetycznych, najlepsze wyjście stanowi stosowanie linii podziemnych (kablowych). W miastach i małych miejscowościach jednotorowe linie kablowe z reguły układane są w gruncie (wykopach) wzdłuż nieprzejezdnych fragmentów ulic, pod chodnikami, na dziedzińcach i pod rozdzielczymi pasmami zieleni. Nowoczesne technologie pozwalają na bezwykopowe układanie linii kablowych w miejscach ich skrzyżowania z drogami samochodowymi, kolejami, innymi sieciami podziemnymi, naturalnymi przeszkodami w postaci rzek, na zagospodarowanych terenach wyposażonych w chodniki itp.                                                                                                                                                                                             

Przy budowie linii kablowych bezpośrednio w ziemi kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce, a następnie zasypać go warstwą mieszanki piasku i żwiru lub drobnoziarnistego gruntu pozbawionego kamieni, gruzu budowlanego i żużla. Kable na całej ich długości należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą płyt żelbetowych, cegły lub folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego.

Przebieg linii kablowej, głębokość ułożenia i rodzaj izolacji kabla, grubość zasypki z mieszanki piasku i żwiru lub drobnoziarnistego gruntu oraz odległość między równolegle układanymi liniami podziemnymi lub napowietrznymi określane są w dokumentacji projektowej.

Do ochrony kabli w miejscach ich skrzyżowania z drogami, innymi sieciami podziemnymi i przeszkodami naturalnymi używane są rury PE. Przypadki wymagające stosowania rur ochronnych wymienione są w Zasadach Montażu Instalacji Elektrycznych.
Kolejność technologiczna robót w zakresie układania kabla:
 1. 1
  prowadzenie robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów. W zależności od warunków terenowych roboty mogą być wykonane mechanicznie bądź ręcznie;
 2. 2
  dostarczenie materiałów budowlanych do magazynu podręcznego;
 3. 3
  wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki piasku i żwiru na dnie wykopu; w razie potrzeby – układanie rur ochronnych do kabli;
 4. 4
  montaż na trasie linii kablowej maszyn i urządzeń do układania kabli, oględziny zewnętrzne bębnów kablowych i ich montaż na rozwijarce konsolowej,
 5. 5
  układanie kabla na trasie kontrolowane przez kierownika budowy;
 6. 6
  w razie potrzeby – montaż muf kablowych (w przypadku gdy całość kabla składa się z kilku odcinków polączonych ze sobą);
 7. 7
  usuwanie z wykopu narzędzi i sprzętu, wykonanie zasypki z warstwy drobnoziarnistego gruntu lub mieszanki piasku i żwiru;
 8. 8
  próby izolacji kabla;
 9. 9
  układanie osłon zabezpieczających z cegły, płyt lub folii ostrzegawczej;
 10. 10
  zasypanie wykopu ziemią lub gruntem zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej; rekultywacja terenu, w przypadku gdy przewiduje to projekt;
 11. 11
  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, wywożenie odpadów na specjalnie wyznaczone wysypiska. Oznakowanie przebiegu trasy linii kablowej zgodnie z wymaganiami Zasad Montażu Instalacji Elektrycznej;
 12. 12
  montaż złączy końcowych w miejscach przyłączenia linii do urządzeń elektrycznych lub w miejscu przejścia linii podziemnej w linię nadziemną.
© 2008-2023 ENERGOPROMSTROJ. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityką prywatności
Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad