Ul. Gurjewskaja 2Д, Małoje Isakowo, Kaliningrad
Pn-Pt 08.00 - 17.00 Dni wolne: Sb-Nd

Budowa linii napowietrznych

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością OOO ENERGOPROMSTROJ oferuje m.in. usługi w zakresie robót budowlano-instalacyjncyh oraz dostawy sprzętu, materiałów i konstrukcji budowlanych na place budowy przemysłowych i nieprzemysłowych obiektów energetycznych.
Nasze przewagi konkurencyjne to:
- wykwalifikowana kadra pracownicza o dużym doświadczeniu zawodowym,
- własna flota specjalistycznych maszyn budowlanych i pojazdów do przewozu materiałów budowlanych i innych ładunków,
- elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta, w tym w kwestii terminów wykonania prac i rozliczeń finansowych.

Do tej pory napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowią najbardziej rozpowszechniony i ekonomiczny sposób na przesyłanie energii elektrycznej. Zgodnie z przyjętą terminologią linia napowietrzna to urządzenie przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej po przewodach ulokowanych na otwartej przestrzeni i przymocowanych do konstrukcji wsporczych lub wsporników i stojaków na obiektach inżynieryjnych (mosty, wiadukty itp.) za pomocą izolatorów i osprzętu.

Przebieg trasy linii napowietrznej, rodzaje podpór, marka drutu oraz ogólne założenia organizacji budowy określane są w dokumentacji projektowej.

Kolejność technologiczna robót w zakresie budowy linii napowietrznych:
- prace przygotowawcze: studium obiektu, opracowanie dokumentacji roboczej i projektu organizacji robót, dostawa materiałów, przygotowanie trasy linii napowietrznej (wyrąb przesieki, budowa dróg tymczasowych i podjazdowych, demontaż budowli komunikacyjnych i inżynierskich, tworzenie placów montażowych do montażu podpór w miejscu budowy, zaplecza sanitarno-bytowego itp.)
- dostawa materiałów do magazynu podręcznego i w miejsce montażu;
- budowa fundamentów oraz montaż i instalowanie podpór. Mocowanie podpór może odbywać się zarówno poprzez bezpośrednie zakopywanie ich w ziemi, jak i przy pomocy różnego rodzaju fundamentów, z których najczęściej spotykane są prefabrykowane fundamenty żelbetowe zakopywane w gruncie;
- uziemienie podpór i sprzętu liniowego;
- zawieszenie przewodów i linki odgromowej. W przypadku gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, wykonuje się również zawieszenie linii światłowodowej;
- w razie konieczności montaż sprzętu liniowego (wyłączniki prądu, reklozery itp.);
- pomiary urządzeń uziemiających i próby sprzętu liniowego;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, wywożenie odpadów na specjalnie wyznaczone składowiska;
- rekultywacja terenu wzdłuż przebiegu trasy linii napowietrznej, w przypadku gdy przewiduje to dokumentacja projektowa.

Na doskonałe właściwości eksploatacyjne linii napowietrznych składa się nie tylko jakość projektu i zastosowanych konstrukcji i materiałów, lecz także wysoka jakość robót budowlano-instalacyjnych.

Etapy kontroli jakości:
- kontrola wejściowa: ustalenie zgodności konstrukcji budowlanych, wyrobów i materiałów dostarczonych na plac budowy z wymogami dokumentacji projektowej;
- kontrola etapów: przeprowadzana bezpośrednio na placu budowy przez wykonawców i kierowników robów w trakcie lub po zakończeniu pojedynczych etapów robót budowlano-instalacyjnych;
- odbiór końcowy: dokonywany przez kierowników liniowych organizacji przeprowadzającej roboty budowlano-instalacyjne wraz z pracownikami serwisu linii, nadzoru technicznego i nadzoru autorskiego organizacji projektującej. Wyniki kontroli są rejestrowane w dziennikach budowy, protokołach odbioru prac zakrytych, protokołach odbioru częściowego konstrukcji nośnych itp.

    Zobacz nasze obiekty
    © 2008-2023 ENERGOPROMSTROJ. Wszelkie prawa zastrzeżone

    Polityką prywatności
    Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad